Adatkezelési tájékoztató


Peszeki Dóra Photography

Hatályos: 2018. 05.28.

 

 

I. Preambulum és elérhetőségek

A jelen tájékoztató (“Tájékoztató”) a Peszeki Dóra Photography által kezelt, azonosított vagy azonosítható, a Peszeki Dóra Photography-val kapcsolatba lépő természetes személyekre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik. 

Adatkezelő: Peszeki Dóra E.V.

Az adadtkezelő címe: 2600 Vác, Keszeg u. 59. fsz. 1.  

Az adatkezelő telefonszáma: 0620-439-3029

Az adatkezelő email címe: peszeki.dora@gmail.com

Peszeki Dóra E.V. a továbbiakban Peszeki Dóra Photography

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, vagy valamilyen adatot a jelen tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba a Peszeki Dóra Photography fenti elérhetőségeinek egyikén. 

Jelen tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadók. 

II. A tájékoztató módosítása

A Peszeki Dóra Photography fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. A Peszeki Dóra Photography a módosításokról az érintetteket haladéktalanul tájékoztatja. 

III. A tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön, mint érintett megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. 

IV. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

 1. Fotózás

A Peszeki Dóra Photography az érintettekről készített fényképfelvételeket elsődlegesen a megrendelés teljesítése, azaz a fényképek elkészítése, szerkesztése, illetve a megrendelőnek történő átadása céljából a GDPR 6. cikk b) pontja alapján, a megrendelés teljesítése érdekében kezeli. A megrendelés egyúttal az érintett képmásának a felhasználásához és elkészítéséhez szükséges, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 2:43. § (3) bekezdés szerinti hozzájárulásnak minősül. 

A Peszeki Dóra Photography a fentieken túl, a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben az érintettek személyazonosító adatait is, így az érintettek nevét, lakcímét, vagy értesítési címét, tartózkodási helyét, illetve egyéb címet. 

A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatkezelés kizárólag a kész fényképek átadásáig történik. Az adatszolgáltatás a fényképkészítés és a fényképek átadásának feltétele. 

 1. Számlázás, számviteli kötelezettségek teljesítése, bizonylatok megőrzése

A Peszeki Dóra Photography a szolgáltatással összefüggő számlák kiállításához és fizetések dokumentálásához, a számivteli kötelezettségek teljesítéséhez, könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzéséhez az érintett nevét, címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím) adószámát, a szolgáltatás  megnevezését, mennyiségét, bruttó és nettó ellenértékét, a teljesítés dátumát, a számla keltét, fizetési határidejét, valamint az ezen adatokat tartalmazó számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. paragrafus (2) bekezdésének megfelelően 8 évig kezeli. 

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, Számv. tv. 169. § (2) bekezdése). 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a szolgáltatásnyújtásról szóló számla nem állítható ki, egyéb bizonylat esetén a megrendelés nem teljesíthető. 

 1. Panaszkezelés

A Peszeki Dóra Photography az esetleges panaszok kezelése céljából az érintettek nevét, címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyé cím) és az igénybe vett szolgáltatás adatait a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében a Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján öt évig, szavatossági- illetve jótállási igényérvényesítés esetén a szavatossági- illetve jótállási kötelezettség elévülésének időtartamáig kezeli. 

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése). 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói-illetve szavatossági jogait.

 1. Kapcsolattartás

A Peszeki Dóra Photography az érintettekkel való kapcsolattartás céljából az érintett telefonszámát, email címét és postai címét, valamint adószámát a megrendelés teljesítéséig kezeli. 

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja. 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén előfordulhat, hogy Peszeki Dóra Photography az érintettel nem tud kapcsolatba lépni és ezért a megrendelést nem lehet teljesíteni. 

 1. Marketing és ügyfélnyilvántartás

 

5.1. Hírlevél és ügyfél-adatbázis

A Peszeki Dóra Photography az ügyfél-adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése, személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása céljából az érintettek nevét, címét, email címét, valamint telefonszámát kezelheti. 

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja. 

Az adatkezelés legfeljebb az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor visszavonható. 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem értesül a Peszeki Dóra Photography és partnerei ajánlatairól. 

5.2. Online megjelenés

 

A Peszeki Dóra Photography az érintettekről készült fényképfelvételeket, az érintett nevének közlésével, az érintettek kifejezett hozzájárulásával GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) online felületein közzéteheti, és azokat marketing célból felhasználhatja. 

Az érintettekről készült fényképfelvételeket a Peszeki Dóra Photography saját weboldalán, valamint saját Facebook, illetve instagram oldalán teszi közzé. 

Az adatkezelés az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor visszavonható. 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintettről készült fényképfelvételek nem kerülnek online közzétételre és felhasználásra a Peszeki Dóra Photography által, a már közzétett fényképek pedig haladéktalanul törlése kerülnek az online felületről. 

VII. 

 1. Jogi érvényesítés

A Peszeki Dóra Photography a vele jogviszonyba lépő érintettekkel kapcsolatos polgári- és büntetőjogi igények érvényesítése céljából az érintettek jelent tájékoztató IV. fejezetében rögzített adatait, valamint az IV. fejezetben rögzített adatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó okiratokat, dokumentumokat és másolatokat kezeli. 

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek (jogi igényeinek) érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelés az igényérvényesítésre nyitva álló, a vonatkozó szerződésben, illetve jogszabályban megállapított elévülési- illetve jogvesztő határidőig (általános elévülési határidő: 5 év) tart. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén Peszeki Dóra Photography az érintettől származó megrendeléseket visszautasítja. 

 1. Üzenetküldés a http://peszekidora.com weboldalon

A Peszeki Dóra Photography http://peszekidora.com weboldalon keresztül küldött üzeneteket, illetve az érintett (beküldő) adatait (név és email cím) az érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja kezeli. 

Az adatkezelés az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor visszavonható. 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud kapcsolatba lépni Peszeki Dóra Photography-val http://peszekidora.com weboldalon keresztül. 

 1. További adatkezelések

A Peszeki Dóra Photography a fenti adattípusokon kívül eltérő adatokat is kezelhet. A jelen tájékoztatóban rögzített adattípusoktól eltérő adattípusok kezeléséről vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített adattípusok eltérő adatkezelési céllal, illetve jogalapon történő kezeléséről a Peszeki Dóra Photography az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatja. A külön tájékoztatásban foglaltakat a jelen Tájékoztatóval összhangban kell értelmezni. 

Az adatkezelés olyan eseteiben, melyen a jelen Tájékoztató nem szabályoz (például e-mailen történő megkeresések, ajánlatkérések stb.) a Peszeki Dóra Photography a rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag az érintett által meghatározott, vagy az eset körülményei alapján feltételezhető adatkezelési célból, az érintett hozzájárulásával, az adatkezelési cél megvalósulásáig kezel. 

V. Adatfeldolgozók

A Peszeki Dóra Photography az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódóan, különböző adatkezelési műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a rendelkézésükre bocsátott személyes adatokat kizárólag a Peszeki Dóra Photography rendelkezései szerint, a jelen tájékoztatóval összhangban kezelik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, az adatokat nem dolgozhatja fel saját célra. 

A Peszeki Dóra Photography adatfeldolgozói:

 • Facebook Inc. (Menlo Park, CA, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA)
 • Ilkontó Kft. (könyvelés)
 • Számlázz. hu (számlázó program)

A Peszeki Dóra Photography a fenti adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozókat is igénybe vehet. További adatfeldolgozók igénybevétele esetén az érintett szóban vagy írásban kap tájékoztatást. 

VI. Adatok forrás és az adatkezelés helyszínei

A Peszeki Dóra Photography az általa kezelt adatokat közvetlenül az érintettektől szerzi bel.

Az adatkezelés helyszínei: 

2600 Vác, Keszeg utca 59./ 1. (Peszeki Dóra Photography székhelye, az adatok tárolásának helyszíne)

Az adatkezelés, különösen a fényképezés történhet külső helyszínen illetve műteremben is, előre egyeztetve az érintettel. 

VII. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – így különösen fényképezés, illetve fényképek felhasználása esetén – 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a személyes adataik kezeléséhez az érintett személy szülői felügyeletét ellátó személy, annak hiányában gyámja az adatkezeléshez hozzájárult. 

A Peszeki Dóra Photography minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy a 16. éven aluli személyek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok estén meggyőzödjon a tényleges jogosulttól származó hozzájárulás meglétéről. Amennyiben a Peszeki Dóra Photography észleli, hogy a 16. éven aluli személy adatait hozzájárulás nélkül adta meg, vagy a hozzájárulás hamis, illetve nem a hozzájárulás adására jogosult személytől származik, úgy a Peszeki Dóra Photography az érintett személyes adatait haladéktalanul törli. 

VIII. Az érintett adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

1. Tájékoztatáshoz való jog

A Peszeki Dóra Photography megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetén. 

2. Hozzáférés joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Peszeki Dóra Photography-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan megfelelő garanciákról. 

A hozzáféréshez való jog írásban, a Peszeki Dóra Photography jelen Tájékoztatóban rögzített elérhetőségein keresztül gyakorolható. 

Az érintett részére kérésre – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

3. Helyesbítés  és törlés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Peszeki Dóra Photography indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Peszeki Dóra Photography tevékenységét, belső ügymenetét és eljárásrendjét tekintve Peszeki Dóra Photography az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történt adatkezelés ellen tiltakozik; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

4. Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Peszeki Dóra Photography korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Peszeki Dóra Photography ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben Peszeki Dóra Photography a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az előzőekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Adathorozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a)az adatkezelés önkéntes hozzájárulás vagy a különleges adat kezeléséhez hozzájárulását adta, vagy szerződésen alapul; és b)az adatkezelés automatizált módon történik.  Az adatok hordozhatóságához való jog előzőek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az előzőekben említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.

7. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett- amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik – az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. E jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

8. Hatósági és bírósági jogorvoslat az adatkezelés ellen

 

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a Peszeki Dóra Photography adatkezelésével összefüggésben felmerült észrevételeit, panaszait, kifogásait közvetlenül Peszeki Dóra Photography részére küldje meg Peszeki Dóra Photography jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein, illetve közvetlenül keresse meg Peszeki Dóra Photography-t, és kérje az általa igényelt jogorvoslatot.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. telefon: +36-1-391-1400 fax: +36 -1-391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu internetcím: www.naih.hu

IX. Adatbiztonsági intézkedések

A Peszeki Dóra Photography az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. A kezelt adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérésére érdekében szükséges. 

1. Cookie szabályzat

1.1. A “sütikről” általában

A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. 

A sütik lehetnek állandó vagy ideiglenes sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek. 

Amennyiben a http://peszekidora.com weboldal által használt sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy ezt böngészője beállításai között teheti meg. 

A http://peszekidora.com weboldal által használt sütik

Google Analytics sütik

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk a weboldal látogatóinak viselkedéséről és jellemzőiről. Ezek a sütik olyan információkat szereznek a weboldal használatáról, melyek segítik, hogy a weboldalt a későbbiekben még átláthatóbbá, illetve könnyebben használhatóvá tehessük. A sütik kizárólag anonim információkat gyűjtenek, így azok nem képesek a felhasználót személy szerint beazonosítani, az így szerzett adatokat összesítve és névtelenül tárolják. 

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a: https://support.google.com/analytics/answer/6004245/ weboldalra. 

1.2. Hirdetésekhez használt cookiek

A Peszeki Dóra Photography igénybe veheti a 21. századi online marketing megoldásokat. Ezek a hirdetési megoldások cookiekat használnak a működésük során. Ezek a cookiek segítik a rendszer működését abban, hogy az Érintettek számára ne irreleváns hirdetések jelenjenek meg, hanem olyanok, amik beletartoznak az aktuális érdeklődési körükbe. A weboldalon a Szolgáltató a Facebook által biztosított remarketing kódokat használja. A remarketing kód is cookie-kat használ. A települt cookie személyes adatokat nem továbbít a Szolgáltató számára, csupán segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg.